Algemene voorwaarden

Denken op de Schop
Maart 2017

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de definities verstaan:

 • OPDRACHTNEMER: Denken Op De Schop die werkzaamheden op het gebied van coaching en training en aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 • OPDRACHTGEVER: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtgever opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
 • CONSULENT: De consulent van Opdrachtnemer.
 • CLIENT: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een consult of begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
 • DIENSTEN: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
 • CONSULT: Eenmalige begeleiding (1 sessie) op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
 • BEGELEIDINGSTRAJECT: Meermalige begeleiding (2 of meer geschakelde sessies) op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
 • OVEREENKOMST: Elke afspraak tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
   
 1. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 • Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 • Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
   
 1. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 • Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
 • De prijzen in de offertes zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
 • De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
   
 1. Uitvoering van de Overeenkomst

 • Met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Opdrachtnemer verlangd kan worden.
 • De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
   
 1. Betaling en kosten

 • Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 • Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 • Ingeval van betalingsverzuim is de Opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
 • Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Als van Opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de Overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
   
 1. Incassokosten

 • Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft teven Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventuele in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.
   
 1. Wijzigingen/annuleringenvoorwaarden

 • Annulering door Opdrachtgever zijnde een particuliere Client dient annulering schriftelijk of telefonisch op te zeggen.
 • Bij annulering door Opdrachtgever van individuele consulten binnen 24 uur voor aanvang van de sessie is deze Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren of van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de sessie is dat 50% van deze kosten en langer dan 48 uren voor aanvang brengt Opdrachtnemer geen kosten in rekening.
 • Bij annulering door Opdrachtgever van begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de sessie is deze Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren of van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de sessie is dat 50% van deze kosten en langer dan 48 uren voor aanvang brengt Opdrachtnemer geen kosten in rekening.
 • Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.
   
 1. Beëindiging van de Overeenkomst

 • Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst (coaching of andere vorm van dienstverlening), met onmiddellijke ingang, zonder echtelijke tussenkomst en zonder opgave van reden, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag met aftrek van de tot beëindiging geleverde prestaties.
 • Opdrachtgever dient beëindiging schriftelijk (aangetekend verstuurd) of telefonisch op te zeggen.
 • Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
   
 1. Geheimhouding
 • Opdrachtnemer is behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
 • Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Client plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan de Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Client hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
   
 1. Intellectuele eigendommen

 • Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Client verstrekte – of in het kader van de Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 • Opdrachtgever en/of Client mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van de producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Clienten.
   
 1. Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 • De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 • Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 • Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
   
 1. Persoonsgegevens

 • Door het aangaan van een Overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer  toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
   
 1. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever c.q. Client een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
   

Gelukkig zijn, hoe dan?!

De grootste vergissing rondom geluk Geluk zit niet in bereiken, hebben of ontbreken. Geluk is een natuurlijke staat op het m...

Lees meer

Hoe je een afgesloten hart heelt

Jarenlang geloofde ik machteloos te zijn. Ik probeerde mijn lijden te beëindigen door aan de buitenwereld te duwen en trek...

Lees meer
Archief
 • Personal coaching

  Personal coaching

  Een eerste stap naar het aankijken van je problemen is vaak het lastigst, dit weet ik als geen ander....

  Lees meer

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.